OUDERS ALS KLANKBORD

De schoolraad is een schoolgebonden, door de ouders gekozen, platform voor ouderbetrokkenheid. De schoolraad heeft een signalerende en adviserende taak en vormt een klankbord voor directie en team. De schoolraad geeft de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies en bespreekt alle schoolaangelegenheden. De directie heeft binnen de schoolraad een adviserende tol en beschouwt de raad als een constructieve gesprekspartner bij processen die ten grondslag liggen aan het beleid van de school.

Binnen de schoolraad heeft de medezeggenschapsraad (MR) haar eigen verantwoordelijkheid. Het is een wettelijk geautoriseerd orgaan. De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in een eigen reglement. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding.

De MR wordt gevormd door:

  • Daan Willems (voorzitter) d.willems@veldvest.nl
  • Lieke Teunissen (secretaris) l.teunissen@mr.veldvest.nl
  • Pia van Luenen (lid) p.vanluenen@veldvest.nl
  • Rik Moonen (lid) r.moonen@mr.veldvest.nl

Lid van de schoolraad is Heidy Dohmen.

De vergadering van de MR is openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen aangelegenheid of zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet. Dat betekent dat ouders van harte uitgenodigd worden als toehoorder aanwezig te zijn bij de vergaderingen. 

De data waarop de MR dit schooljaar vergadert zijn:

  • 27-09-2023
  • 15-11-2023
  • 17-01-2024
  • 13-03-2024
  • 15-05-2024
  • 26-06-2024

JAARVERSLAG 2022-2023