Op Basisschool Meester Gijbels werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft in een cyclisch proces, de stappen en beslismomenten ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau. De cyclus: onderwijs plannen, uitvoeren planning, onderwijs evalueren, bijstellingen/acties bepalen.

ZICHT OP KWALITEIT

De school werkt samen met verschillende externe instanties zoals erkende psychologen praktijken, het CJG+ De Kempen, GGZ en de GGD. De directeur en regisseur (coördinator leerlingenzorg) ondersteunen de leerkrachten bij de te zetten stappen. Zij monitoren de onderwijsplanning, -kwaliteit en -opbrengsten en hebben zitting in het ondersteuningsteam. Zij onderhouden contact met de externen, leerkrachten en ouders om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijsaanbod, de aanwezige expertise en de (on)mogelijkheden van de school. Uiteraard zoekt de school steeds afstemming met de ouders van de leerling en de leerling zelf.